Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Ouderbetrokkenheid
Tijdens allerlei activiteiten op school kunnen en willen we niet zonder de hulp van ouders. We hopen dan ook dat u reageert op de oproepen in de Diedelbrief. Het is jammer als we activiteiten moeten afblazen, omdat er te weinig ouders zijn om te helpen. Wettelijk moet hierbij worden vermeld dat alle activiteiten die ouders op school ontplooien onder verantwoordelijkheid van de leerkracht vallen.

Vrijwillige Ouderbijdrage
De ouders die lid zijn van de oudervereniging betalen aan de oudervereniging een afgesproken bedrag aan contributie per jaar. Jaarlijks tijdens de jaarvergadering (zie kalender) wordt de contributie vastgesteld. 
Van dit geld worden het hele jaar door alle activiteiten betaald, die we anders niet of moeilijk zouden kunnen bekostigen zoals: Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, pleinfeest, musical, sportdagen.

Indien een leerling, tijdens schooltijden, om welke reden dan ook, niet deelneemt aan de betreffende activiteiten, dan is de betreffende leerling verplicht om aan het vervangende lesprogramma deel te nemen dat door de school wordt verzorgd.

P.s. de ouderbijdrage is een vrijwillige ouderbijdrage, deze is dus niet verplicht.