Missie & Visie

Missie

Op de Diedeldoorn doen we wat we zeggen. Dat vinden wij belangrijk. Wij gaan voor kwalitatief en eigentijds onderwijs. Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaar, onze medemens en de maatschappij om ons heen. Vanuit een veilige en prettige omgeving dagen wij leerlingen uit hun eigen talenten optimaal te ontwikkelen.

Visie

De Diedeldoorn is een Katholieke school die de kinderen een positieve kijk op de samenleving wil bieden. Dit doen we door aandacht te besteden aan het ontwikkelen van normen en waarden. Levensbeschouwelijke thema’s zijn hierbij een middel. Het samen vieren van religieuze feesten neemt hierbij een belangrijke plaats in. Zo kunnen we leren verantwoordelijkheid te dragen en betrokken te zijn bij het lief en leed van anderen om zo goed mogelijk te functioneren in de multiculturele Nederlandse samenleving. De Diedeldoorn staat midden in de wijk Rietlanden en  is een laagdrempelige school voor alle betrokkenen. 

We proberen rekening te houden met de achtergronden, ervaringen en belevingen van de leerlingen van onze school. Dit vraagt van de school dat wij deelnemen aan de activiteiten die op wijk/stadsniveau worden georganiseerd. De opvoeding en begeleiding van kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders.

Op de Diedeldoorn willen we het beste uit de leerlingen halen.
Welbevinden en betrokkenheid zien wij als basis voor een optimale ontwikkeling van de leerling. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is voor het kind erg belangrijk om te komen tot leren. Wij streven naar goed onderwijs in een aantrekkelijke, veilige en stimulerende omgeving, met een warm pedagogisch klimaat. Elk kind is uniek en krijgt de mogelijkheid om zich op zijn niveau te ontwikkelen in het verwerven van intellectuele, sociaal emotionele en culturele vaardigheden. Leren binnen een lerende organisatie wordt bij ons gezien als een proces waarin leerlingen zelf op actieve wijze kennis kunnen opbouwen. In heel veel situaties zal interactie en communicatie met medeleerlingen en leerkracht erg belangrijk zijn. De kinderen worden op persoonlijke en gestructureerde wijze ondersteund door een professioneel team. De rol van de leerkracht is die van friendly mediator, teacher en coach. Hieronder hebben wij onze visie beschreven aan de hand van zeven kernwaarden die voor ons van belang zijn. Die kernwaarden zeggen wie wij zijn, maar ook welke keuzes wij maken voor onze school, het onderwijs en natuurlijk de leerlingen.

Betrokkenheid:

Er is sprake van echt leren en optimale ontwikkeling als kinderen zich welbevinden en ergens geboeid en betrokken mee bezig zijn. De ‘betrokkenheid’ van de kinderen is dan ook de belangrijkste maatstaf voor de kwaliteit van ons onderwijs. We streven naar een zodanige inrichting en organisatie van ons onderwijs dat er een maximale betrokkenheid verkregen kan worden.

Verbondenheid: 

Verbondenheid is van essentieel belang bij het werken met kinderen. Van wezenlijk belang voor een goede ontwikkeling van het kind is dat er in openheid en eerlijkheid een driehoeksverhouding tussen kind, ouders en leerkracht is. Wij zien ouders als partners in de begeleiding van kinderen.

Respect:

We gaan op de Diedeldoorn respectvol met elkaar om. Hierbij gaan we uit van onze Katholieke kernwaarden.

Passend:

We bieden passend onderwijs dat voldoet aan de leerbehoeftes van elke individuele leerling. 

Hierbij gaan wij uit van het volgende:

  • kinderen zijn van nature leergierig
  • wanneer ze intrinsiek gemotiveerd zijn, zullen ze optimaal tot ontwikkeling komen
  • kinderen leren door verschillende intelligenties en door ervaringen op te doen waarbij je als leerkracht model staat
  • belangrijk is om elk kind een passend en betekenisvol aanbod te doen in een rijk milieu 
  • doelbewust en doelgericht.

Resultaatgericht:

Ons onderwijs is erop gericht dat we bij iedere leerling de beste resultaten naar boven halen. Dit doen wij vanuit een veilige en gestructureerde omgeving waarbij we uitgaan van optimale kansen voor ieder kind.
We monitoren de ontwikkeling gedurende de gehele schoolloopbaan.

Expertise:

Wij hebben een betrokken en deskundig team dat zich continue blijft ontwikkelen om zo het onderwijs dat wij geven op hoog niveau te houden.

Talent en Toekomst:

Vanuit eigentijds onderwijs dagen wij de leerlingen uit om hun talenten te ontwikkelen om op volwaardige wijze te kunnen deelnemen aan een toekomst in de 21 ste eeuw.