Identiteit

De Diedeldoorn is een katholieke school, waarin de brede ontwikkeling en vorming van kinderen een belangrijk uitgangspunt is. Het is geen school voor alleen katholieke kinderen, maar een katholieke school voor alle kinderen. Onze identiteit komt tot uiting in de wijze waarop we met elkaar omgaan. Vanuit een gezamenlijke katholieke achtergrond hebben we onze normen en waarden geformuleerd.

 

Onze missie en inzet is de katholieke identiteit als een kernwaarde uit te werken met levensbeschouwelijke ontwikkeling als wezenlijk en vast onderdeel binnen ons onderwijs. Levensbeschouwing komt binnen onze school naar voren in de vorm van vieringen, kringgesprekken en sociale omgang. Dit willen we nader beschrijven door – vanuit de Bijbelse traditie – te spreken over vieren, leren, zorgen en gemeenschap opbouwen in de school.

  • Vieren

De vieringen op de Diedeldoorn zijn heel belangrijk. We willen de bijzondere momenten gedurende het jaar en de bijzondere momenten in het leven samen beleven. Door deze momenten te vieren, leren de kinderen en alle betrokkenen het leven kennen in vreugde en verdriet. En ook ervaren ze zo vertrouwen en hoop voor de toekomst. In de vieringen spreekt iets van dankbaarheid voor alles wat we gekregen hebben. Het samen vieren van religieuze feesten neemt hierbij een belangrijke plaats in.

  • Leren

Op onze school leren de kinderen over de wereld geloven en over wat we vanuit de traditie willen doorgeven. Daarbij spelen de verhalen en gebruiken uit de Bijbel en de kerkelijke traditie een centrale rol. De Bijbelverhalen willen we met de kinderen doorvertalen naar het leven in onze tijd. Gezien de cultuurverschillen binnen de school en de samenleving is het belangrijk dat de kinderen ook met andere geloven kennismaken. Zo willen we kinderen kennis laten maken met wat God voor mensen betekent met de levende traditie.

 

  • Zorgen

Als school stellen wij aandacht en zorg voor elkaar centraal, zowel voor elkaar binnen de school als voor de omgeving waarin de school staat. Als katholieke school spelen daarbij belangrijke waarden en normen – zoals een positieve kijk op de samenleving, verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar – een rol. We willen zorgen voor een veilige en warme omgeving voor alle mensen in en rond de school. We willen de kinderen voorleven en leren om verantwoordelijkheid te dragen en betrokken te zijn met het lief en leed van anderen. Deze zorg wordt gesymboliseerd en voelbaar gemaakt in de kaars in de hal, die we aansteken als iemand speciale aandacht of zorg nodig heeft.

  • Gemeenschapsvorming

De Diedeldoorn is als school zelf een gemeenschap en staat bovendien middenin de maatschappij. Op allerlei manieren werken we eraan om een goede band op te bouwen met mensen binnen en buiten de school. Uitgangspunt daarbij is het respectvol omgaan met elkaar. De school staat open voor iedereen die onze uitgangspunten onderschrijft met respect voor ieders culturele en/of religieuze, levensbeschouwelijke achtergrond, zonder dat we onze eigen katholieke identiteit verliezen. Waarden als veiligheid en sfeer, respect, pluriformiteit en eigenheid, emancipatie en tolerantie en openheid (algemene toegankelijkheid) zijn daarbij uitgangspunt. We willen de kinderen leren om de gemeenschap mee op te bouwen door hen handvatten aan te reiken en inspirerende voorbeelden te tonen en zo hun eigen ideaal voor ogen te krijgen.